Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Rismalahden kaavamuutosehdotus yhteensovittaa erilaisia maankäyttötarpeita

Tiedote. Julkaistu: 19.04.2018, 18:00
Metsähallitus

Asikkalan Rismalahden ranta-asemakaavan muutosehdotus esitellään huhtikuun lopulla. Ehdotus sisältää kolme teemaa: yleisen virkistyskäytön kehittämisen, satamapalveluiden kehittämisen ja matkailupalveluiden kehittämisen. Kaavaehdotuksessa on huomioitu laajasti aiemmassa vaiheessa saatu palaute.

Kaavaehdotuksen tavoitteena on tuoda parannusta kaikille kolmelle teemalle niin, että ne tukevat toisiaan. ”Erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen on tuttua Metsähallituksessa. Uskomme, että Rismalahdellakin on tilaa sekä Asikkalan kuntalaisille että matkailijoille ja yhteiskäyttö palvelee kumpaakin osapuolta”, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jani Viisanen sanoo.

Viisanen muistuttaa, että suurin osa Metsähallituksen omistamista alueista Salonsaaressa jää edelleen kaava-alueen ulkopuolelle jokamieskäyttöön. Kaava-alueellakin noin 80 prosenttia rantaviivasta ja pinta-alasta jää laajasti virkistyskäyttömahdollisuuksien piiriin.

”Meille on tärkeää kuunnella kaavoitushankkeissa tarkasti paikallisyhteisöjä ja pyrkiä yhteen-sovittamaan erilaisia näkökulmia”, Viisanen jatkaa. ”Saadun palautteen johdosta olemme vähentäneet rakennusoikeuksia yli kahdella tuhannella kerrosneliömetrillä (noin 53 %) ja siirtäneet kaavassa uimarannan takaisin entiselle paikalleen”, Viisanen kertoo. ”Olemme myös kiinnittäneet huomiota siihen, että partiolaisten leiritoiminnan jatkuminen ja sen toimintaedellytykset on turvattu kaavaehdotuksessa”, Viisanen sanoo.

Koska alueen tiestön kestävyys herätti paljon keskustelua, Metsähallitus teetti Ramboll Oy:llä liikenne- ja tiestövaikutusselvityksen. Sen mukaan arvioitu liikenteen lisäys on niin pieni, että tiestön perusparannukseen ei ole tarvetta ja uudet liikennemäärät mahtuvat hyvin nykyiselle tiestölle.

Metsähallitus haluaa maanomistajana tarkastella alueitaan myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja kehittää niitä niin, että ne tukevat alueiden elinvoimaa. Rismalahden kaavamuutos tukee Asikkalan uutta kuntastrategiaa sekä parantamalla virkistyskäyttömahdollisuuksia että luomalla mahdollisuuksia matkailuliiketoimintaa ja siihen liittyvää paikallista yrittäjyyttä varten.

Myös Asikkalan kuntaa on kuultu kaavaehdotuksessa. ”Asikkalan kunta haluaa tuottaa asukkailleen ja vapaa-ajanasukkaille entistä enemmän mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kunnan alueella, jota Rismalahden käyttö kehittyvänä virkistysalueena tukee. Rismalahden kaava edistää myös kunnan näkökulmasta elinvoiman ja elinkeinojen kehittymistä. Vetovoiman hakeminen matkailusta on kunnan maaliskuussa 2018 hyväksytyn strategian mukaista”, Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka sanoo.

Yksi Päijät-Hämeen matkailustrategian kolmesta kärjestä on puhtaus. Puhdas vesi, ilma ja ruoka yhdistyvät Päijänteen ympärille rakennetuissa tuotteissa tavalla, joka erottuu muista. ”Näemme, että Rismalahti ja sinne kehittyvät palvelut istuisivat hyvin tämän tavoitteen toteuttamiseen”, Viisanen sanoo. Kaavamuutoksen myötä Rismalahdelle syntyvien matkailupalvelujen avulla myös Päijänteen kansallispuiston käyttö kasvaa.

Kaavaehdotus tulee kunnanhallituksen käsittelyyn 2.5. ja nähtäville todennäköisesti viikolla 19. Asikkalan kunta ja Metsähallitus järjestävät kaikille avoimen yleisötilaisuuden kaavaehdotuksesta 18. toukokuuta Asikkalan yhtenäiskoulun auditoriossa.

Lisätiedot
Metsähallitus Kiinteistökehitys, kaavoitusinsinööri, Jani Viisanen, 040 357 7209, jani.viisanen@metsa.fi
Asikkalan kunta, kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, 044 778 0210
rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi

Rismalahden ranta-asemakaavan muutos, kaavaehdotus 1.3.2018

Keskeisimmät muutokset ja korjaukset kaavaluonnokseen verrattuna
• RM2 alueen rakennusoikeutta vähennetty arvoon 1000 k-m2 (vähennys 2000 k-m2).
• LV-alueen rakennusoikeutta vähennetty arvoon 100 k-m2 (vähennys 100 k-m2).
• Rakennusoikeusvähennykset yhteensä koko alueella ovat 2100 k-m2.
• RM/RA kaavamerkintä muutettu pelkästään RM korostamaan aluevarauksen matkailutoiminnallista merkitystä.
• Uimaranta (VV) siirretty takaisin Rismalahden pohjukkaan Tekla:n lausunnon mukaan.
• Pysäköintialueita suurennettu ja lisätty yksi uusi P-alue.
• Vesialuemerkinnän W/LV poistettu kokonaan jakokunnan kielteisen vesialueen vuokrauspäätöksen perusteella. LV-alueen mahdollinen laitureiden rakentaminen tarkastellaan AVI:n lupamenettelyn pohjalta ja keskustellen osakaskunnan kanssa.

Täydentävät uudet selvitykset
• Liikenne- ja tiestövaikutusten selvitys, Ramboll
• Vesihuollon toteuttamissuunnitelma vaihtoehtoineen, Sumipa Oy
• Havainnepiirros koko alueelta, kaavanlaatija

Lausunnot ja mielipiteet
• Viranomaislausuntoja annettiin yht. 8 kpl
• Yhteisöjen lausuntoja annettiin yht. 3 kpl
• Mielipiteitä saatiin yht. 4 kpl
• Kaavanlaatija on antanut lausunnoista ja mielipiteistä perustellut vastineet.

Metsähallitus on monipuolisen biotalouden edelläkävijä. Olemme valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on kolmannes Suomen pinta-alasta. Hoidamme ja kehitämme vastuullisesti valtion omistamia maa- ja vesialueita siten, että ne hyödyttävät mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa.

Kiinteistökehitys on Metsähallituksen liiketoiminnan vastuualue. Se vastaa kiinteistöomaisuuden hankinnasta, luovutuksesta ja vuokrauksesta sekä kaavoitusasioista. Lisäksi Kiinteistökehitys harjoittaa maa- ja vesialueita koskevaa hanke- ja kehitystoimintaa sekä kaivannaisliiketoimintaa.

Kiinteistökehityksen hoitama kiinteistöliiketoiminta kasvattaa valtion maa- ja vesiomaisuuden arvoa ja luo edellytyksiä monipuoliselle biotaloudelle sekä paikalliselle yrittäjyydelle ja luonnossa virkistäytymiselle.

X

Tutustu tontin ostajan & vuokraajan tietopakettiin