Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Metsä sijoituskohteena

Metsää

Metsä uusiutuu ja säilyttää hyvin arvonsa, se on turvallinen sijoituskohde. Metsätilojen kauppahinnat ovat olleet pitkällä aikavälillä tasaisesti nousussa. Uusiutuvana luonnonvarana puuraaka-aineelle on jatkossakin kysyntää. Kantohintojen muutokset vaikuttavat lyhyellä tähtäimellä eniten metsäinvestoinnin kannattavuuteen. Pitkällä aikavälillä kantohintatrendi on ollut koko ajan nouseva. Puunmyynnit kannattaa ajoittaa niin, että saa hyvän hinnan. Metsä joustaa kyllä ajoituksissa. Tasaisiin puunmyyntituloihin päästään niillä metsätiloilla, joissa on sopivasti taimikoita, kasvatusmetsiä ja uudistuskypsää metsää. Tähän pyritään metsäsuunnittelulla ja seuraamalla tilalle tehtyä metsäsuunnitelmaa. Metsä on pitkäaikainen sijoitus ja useimmiten se vaihtaa omistajaa perintönä.

Metsälaki antaa omistajalle laajat mahdollisuudet päättää, miten metsää käytetään. Puuraaka-aineen tuottamisen ohella metsäluonto tarjoaa haluttaessa liikuntamahdollisuuksia esim. metsänhoitotöiden merkeissä tai marjojen ja sienien keräilyssä. Metsäinen ympäristö tarjoaa oivat puitteet harrastaa metsästystä, kalastusta ja vaikka luonnonvalokuvausta.

Kuten muitakin sijoituskohteita, myös metsää pitää hoitaa parhaan tuoton takaamiseksi. Metsänhoidon kysymyksiin saat apua esimerkiksi Metsäkeskuksesta, metsänhoitoyhdistyksistä tai metsäpalveluyrityksistä.

Metsä on myös ekologinen sijoitus. Se on uusiutuva luonnonvara, jonka kasvu sitoo hiilidioksidia ja tuottaa ilmakehään happea. Metsän monimuotoinen ekosysteemi tarjoaa kodin useille kasvi- ja eläinlajeille.

Miten metsäsijoitus tuottaa?

Metsätilan puuntuotoskyky riippuu sen sijainnista ja laadusta. Etelä-Suomessa on pitempi kasvukausi ja keskimäärin rehevämmät maapohjat ja siksi suurempi vuotuinen kasvu. Vastaavasti kauppahinnat ovat etelässä paljon korkeammat kuin pohjoisessa. Lisäksi jokainen tila on omanlaisensa, riippuen aiemmasta käytöstä ja hoitohistoriasta. Metsähallituksen myynnissä olevat metsätilat ovat olleet järjestelmällisen metsänhoidon piirissä ja niistä on olemassa hyvät tiedot metsäsuunnittelun pohjaksi.

Yksityismetsätalouden pitkän aikavälin keskimääräinen reaalituotto on tutkimusten mukaan ollut obligaatioiden luokkaa. Suomessa ei kuitenkaan käytetä läheskään kaikkia hakkuumahdollisuuksia hyödyksi. Aktiivisesti metsätaloutta harjoittamalla metsään sijoitetulle pääomalle saa paremman tuoton.

Jokainen metsänomistaja miettii metsänkäytön strategiansa itse. Haluanko mahdollisimman suuret ja säännölliset hakkuutulot vai kasvattelenko ”pankkia” ja tyydyn pienempään tuottoprosenttiin? Metsäsijoituksen tuottoprosentti voidaan laskea yksinkertaisimmillaan siten, että arvioitu keskimääräinen vuotuinen nettotuotto jaetaan hankintakustannuksilla ja kerrotaan sadalla. Nettotuotto saadaan, kun bruttokantorahatuloista vähennetään puuntuotannon kokonaiskustannukset. Hankintakustannus muodostuu hankintahinnasta ja muista hankintaan liittyvistä kustannuksista.

Keskimääräinen vuotuinen nettotuotto
_______________________________     x 100
Hankintakustannukset

Esim.
120 €/ha/v
_________   x 100   = 4,8%
2 500 €/ha

Metsäsijoituksen tuotto ei siis riipu pelkästään metsän kyvystä tuottaa puuta, vaan puuntuotantokyvyn suhteesta kauppahintaan. Vuotuinen tuotto voi vaihdella paljonkin kantohintojen muutoksista johtuen eikä se kerro paljoakaan pitemmän aikavälin tuotosta. Viime kädessä metsänomistaja vaikuttaa valinnoillaan eniten metsän taloudelliseen tuottoon.

X

Tutustu tontin ostajan & vuokraajan tietopakettiin