Loma-asunnon suunnittelu- ja rakentamisprosessi

Loma-asunnon suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä suunnitteluvaiheessa vaikutetaan ratkaisevasti loma-asunnon käytettävyyteen ja tuleviin kustannuksiin. Hyvä suunnittelutyö palkitaan sujuvana rakennusprosessina sekä tietenkin hyvänä lopputuloksena – usein myös kustannussäästöinä.

Mökkiä suunniteltaessa on tärkeää miettiä sekä nykyisiä että tulevia käyttötarpeita. Kuinka paljon ja milloin mökkiä käytetään? Muuttuvatko käyttötarpeet tulevaisuudessa? Miten muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata, jotta mökki palvelisi hyvin vuosienkin jälkeen?

Mökin suunnitteleminen

Yksi tärkeimmistä̈ pohdinnoista on se, haluaako ja osaako suunnitella ja rakentaa loma-asuntonsa itse, teettääkö sen tai ostaako sen muuttovalmiina. Yhteinen tekijä on kuitenkin huolellinen suunnittelu.

Kaikkiin rakennuslupaa vaativiin hankkeisiin on nimettävä pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Omatoimisen rakennuttajan pitää itse etsiä pätevät henkilöt, kun taas valmiita mökkipaketteja myyvät yritykset tarjoavat usein omia asiantuntijoitaan. Pääsuunnittelijalta ja työnjohtajalta edellytetään tehtävään soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa; rakennusviranomainen täsmentää tarkemmat pätevyys- ja kokemusvaatimukset, ja hänellä on hyväksytettävä tehtävään valittavat henkilöt.

Pääsuunnittelija koordinoi suunnittelutyötä yhteistyössä rakennuttajan kanssa ja huolehtii tarvittavien suunnitelmien yhteensovittamisesta. Usein pääsuunnittelija on rakennuskohteen arkkitehti: hän ratkaisee jo luonnosvaiheessa rakennuttajan tilatoiveet sekä rakenne- ja talotekniikan perusasiat. Vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari huolehtii siitä, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan ja rakennusmääräysten mukaisesti. Hän koordinoi ohjaa ja koordinoi työmaalla sekä valvoo työn laatua.

Monet yritykset tarjoavat erilaisia mökkipaketteja: asiakas voi valita mökin esimerkiksi erilaisista valmiista ratkaisuista, räätälöidä valmista pakettia tai ostaa muuttovalmiin mökin avaimet käteen -periaatteella. Mökkipaketteja tarjoavat mökkimyyjät voivat tarjota suunnittelupalveluja, minkä lisäksi yritykset voivat hakea asiakkaan valtuuttamina rakennuslupaa tontille.

Suunnitteluprosessissa mökkitontille tehdään piirustukset rakentamista ja rakennuslupaa varten.

Rakennusluvan hakeminen

Kun kauppakirja tai vuokrasopimus on allekirjoitettu, rakennusprojektin voi aloittaa hakemalla tontille rakennuslupaa – tontin kauppakirja tai vuokrasopimus osoittaa viranomaiselle, kenen hallinnassa rakennuspaikka on. Metsähallituksen tontit on kaavoitettu, joten niille voidaan myöntää kaavan ja mahdollisten rakennustapaohjeiden mukainen rakennuslupa.

Rakennusluvan myöntää tontin sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomainen. Lupaa haetaan kirjallisesti kyseisen kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennusluvan hakemiseen tarvitaan muun muassa kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta, rakennuspiirrokset ja asemapiirros, rakennushankeilmoitus, naapurien suostumukset ja jätevesiselvityslomake.

Loma-asunnon rakentaminen

Kun rakennuslupa on saatu ja piirustukset ja rakennustapa valittu, voidaan pitää eri toimijoiden kesken aloituskokous. Paikalle kutsutaan lupaviranomaisten lisäksi pää- ja alisuunnittelijat, urakoitsijat sekä valvoja. Pääsuunnittelija sovittaa yhteen eri suunnitelmat, ja valvoja pitää huolen, että työn laatu täyttää vaatimukset. Aloituskokouksessa lupaviranomaisen tulisi varmistua siitä, että suunnitelmien mukainen toteutus tehdään alan säädösten ja ohjeiden mukaisesti ja että lopputuloksena on laadukas rakennus.

Sopimukset – sekä suunnittelu-, hankinta- että urakointisopimukset – kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Sopimuksen solmimisessa kannattaa hyödyntää asiantuntijaa, jotta sisältö olisi kattava eikä suunnitelmien ja urakoinnin osalta jäisi työvaiheita tai hankintoja, joita ei olisi määritelty kenenkään vastuulle.

Rakennusprosessiin kuuluvat erilaiset katselmukset. Rakennusvalvontaviranomaiset suorittavat viran puolesta tarvittavat katselmukset eri vaiheissa aloittamisesta lähtien, lupien mukaisesti. Valvoja tekee katselmuksia säännöllisesti – hänen vastuullaan on, että virheiltä vältytään.

Logistiikka on merkittävä osa sujuvaa rakentamista. Kannattaakin selvittää etukäteen, minkälaisia rajoituksia läheisillä maanteillä tai tonttiteillä on. Kelirikko ja etenkin vanhoilla teillä painorajoitetut sillat voivat vaikeuttaa tai jopa tehdä mahdottomaksi raskaat yksittäiset kuljetukset tontille; painorajoitukset on syytä ottaa vakavasti. Myös talvi saattaa asettaa haasteita lumitilanteen ja auraustarpeen vuoksi.

Ympäristön huomioiminen

Suunnitteluvaiheessa on tärkeää ottaa huomioon ympäristö ja mökkeilyn ekologisuus. Muun muassa vesi-, lämmitys- ja energiaratkaisuilla voidaan vaikuttaa mökkeilyn ekologisuuteen. Mökillä kannattaakin mahdollisuuksien mukaan hyödyntää esimerkiksi uusiutuvia ja paikallisia energialähteitä.

Myös rakennusten sijoittelulla, koolla ja muodolla on vaikutuksia ekologisuuteen. Suunnittelussa on hyvä selvittää myös maaperän laatu eli teettää maaperätutkimus. Lisäksi rakennusvaiheessa on tärkeää muistaa rakennusjätteiden asianmukainen lajittelu sekä tontin ympäristön ja puuston suojaaminen.

Hyödyllisiä linkkejä