Maaperätutkimus, tontin raivaus ja puuston käsittely

Ennen rakentamisen aloittamista tontilla on hyvä teettää maaperätutkimus, jotta rakennusvaiheessa välttyy yllätyksiltä. Lisäksi tulevien rakennusten paikoilta poistetaan pensaat, puut ja humus. Hyvä suunnittelu ja valmistautuminen sujuvoittaa rakennusprosessia.

Maaperätutkimus

Tontille kannattaa teettää maaperätutkimus. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa maaperän rakenne, kantavuus ja routivuus sekä pohjaveden taso – näin saadaan tärkeää tietoa pohjarakentamista varten.

Maaperätutkimuksella selvitetään, minkälaiset perustukset tontille tarvitaan ja minkälaisen rakennuksen tontille voi rakentaa. Tutkimus on hyödyllinen myös budjetin kannalta, sillä se antaa tietoa myös maarakennuksen ja perustusten kustannuksista.

Maaperätutkimus kannattaa tehdä huolellisesti. Osaavan ammattilaisen avulla saadaan oikeaa, analysoitua tietoa tontin maaperästä. Asiantuntijoita voi kysellä esimerkiksi kunnan viranomaisilta.

Tontin raivaus ja puuston käsittely

Ennen rakentamisen aloittamista tonttia raivataan. Rakennusten paikoilta ja kulkuteiltä poistetaan puut, pensaat ja humus, mutta muiden kaadettavien puiden poistamiseen tarvitaan asemakaava-alueella aina maisematyölupa kunnalta – yleiskaava-alueilla lupa on haettava, jos se on mainittu kaavamääräyksissä. Kunnan viranomaiset arvioivat suunnitellun poiston maisemavaikutusta muun muassa kaadettavaksi suunniteltujen puiden määrän ja koon perusteella.

Tontin omistajan tai vuokraajan on hyvä selvittää etukäteen, mihin raivausjätteen ja rakentamiseen kelpaamattoman maa-aineksen voi kuljettaa. Osan maa-aineksesta voi myös varastoida ja hyödyntää myöhemmin tontin viimeistelyä tai rakennusaikaisten jälkien maisemointiin.

Raivauksen yhteydessä tontilta saattaa kertyä runsaasti käyttökelpoista puuta. Se kannattaa hyödyntää: hyvistä rungoista voi sahauttaa esimerkiksi rakennustarpeita. Myös kannot ja oksat sisältävät paljon puuta poltettavaksi tai haketettavaksi istutuksien yhteyteen.

Raivaus- ja käsittelytöiden jälkeen rakennusten lähellä olevat puut kannattaa suojata esimerkiksi runkoon sidotuilla laudoilla. Luonnontilaisiksi jäävät alueet voidaan puolestaan eristää esimerkiksi nauhoilla, jotta myös satunnaiset tontilla kävijät ja tavarantoimittajat osaavat huomioida ne.

Hyvin suunnitellulla tontilla on sopivassa suhteessa luonnontilaista ja istutettua kasvustoa. Tontin kasvustolla on käytännön vaikutuksia: esimerkiksi alkuperäisen, vahvan puuston kohtuullisella säilyttämisellä voidaan vaikuttaa tontin tuuliolosuhteisiin.

Vuokratontin tonttipuuston poistaminen ja maa-ainesten käyttö on määritetty tarkemmin tontin vuokrasopimuksen ehdoissa.