Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Metsän hinta - metsäalueen arvon määrittäminen

Summa-arvomenetelmä:

Metsän arvoa on perinteisesti laskettu ns. summa-arvomenetelmällä. Siinä tietylle metsäalueelle määritellyille metsikkökuvioille arvioidaan erilliset arvot maapohjalle, taimikolle ja ainespuustolle. Lisäksi nopeasti kehittyviin nuoriin kasvatusmetsiin määritellään tarvittaessa odotusarvo, jolla kuvataan ikävaiheen nopeaa tilavuuskasvua sekä puuston lähitulevaisuudessa tapahtuvaa siirtymää arvokkaampaan ainespuuhun, useimmiten kuitupuusta tukkipuuhun. Metsäalueen osalta arvot lasketaan yhteen ja saatua summaa alennetaan mm. sijainnin, tieyhteyksien, puuston laadun ja terveyden, markkinatilanteen ja metsänhoidollisen tilan sekä hallinnointikulujen perusteella. Menetelmä on vanha ja paljon käytetty ja se vaatii käyttäjältään kokemusta.

Tuottoarvomenetelmä:

Viimeaikoina on alettu käyttää myös puuston kasvumalleihin ja korkoon perustuvaa hinnoittelua. Tässä menetelmässä metsäalueelta ennakoidaan noin 100 vuoden ajalle tuleva kasvumallien antama puuston kasvu ja puunmyyntitulot sekä tähän liittyvät metsänhoitokustannukset. Tulevaisuuden myyntitulojen ja hoitokustannusten erotuksen nykyarvosta voidaan laskea investoinnin kannattavuutta. Menetelmä on hyvin herkkä korkovaatimuksen vaihtelulle ja se korostaa heti hakattavan puuston määrää ja maapohjan tuottokykyä. Toteutuneet metsäkaupat ovat keskimäärin antaneet tuottoarvohinnoittelussa n. 3-5 % tuottoa.

Metsätilojen hinnat

Metsän hinta vaihtelee suhdannetilanteissa rauhallisemmin kuin monet muut sijoituskohteet. Tämä johtunee pitkälti siitä, että sijoitus on luonteeltaan pitkäaikainen, puun käytössä on pitkät perinteet ja metsä antaa omistajalleen myös muita kuin taloudellisia arvoja ja hyötyjä.

Tehdyistä kiinteistökaupoista löytyy tilastotietoa varsin kattavasti. Kiinteistötietoa ylläpitää ja kiinteistöillä tehtävää kauppaa tilastoi Suomessa Maanmittauslaitos, jonka aineistoon perustuen Metla ylläpitää metsäkiinteistöjen kauppahintatilastoa.Tulkittaessa hintatilastoja, on muistettava, että metsän hehtaarihinnan vaihtelu on varsin suurta ja ilmoitetut hinnat ovat keskihintoja. Metsämaan hinta voi vaihdella muutamasta satasesta noin pariinkymmeneen tuhanteen ja tästä vaihtelusta selittää yli 90 % puuston määrä ja laatu.

Avainasemassa metsän hinnoittelussa on siis puutavaralajien määrä ja hinta. Puuta ostavan teollisuuden hintatilastoa pitää yllä mm. Metsäntutkimuslaitos. Yksittäisen leimikon puutavaralajien hinta määräytyy pitkälti leimikon koon, laadun, korjuukelpoisuuden ja sijainnin mukaan. Eri puunostajilla on myös hieman erilaisia laatu- ja mittavaatimuksia ostamalleen puutavaralle, joka osaltaan lisää haasteita ostajien vertailuun puukauppatilanteessa.

Metsäsijoitus on siis paljon muutakin kuin euroja. Tulevan talouskehityksen arvioiminen tarkasti ennalta on mahdotonta. Kannattaa perehtyä metsätilatarjontaan ja antaa päätöstilanteessa lupa myös tunteelle!

X

Tutustu tontin ostajan & vuokraajan tietopakettiin